Μελέτη της Ε.Ε: Τα μακροπρόθεσμα οφέλη των makerspaces στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη

Η μελέτη  “Makerspaces for Education and Training: Exploring future implications for Europeτης Ευρωπαϊκής επιτροπής  εξετάζει τα μακροπρόθεσμα οφέλη  που μπορούν να φέρουν τα makerspaces και οι  δραστηριότητες σχετικά με το making στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη. 

Μέσω της ανάπτυξης τεσσάρων σεναρίων με προοπτική το 2034, η έκθεση   βοηθά τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους εκπαιδευτικούς να προβάλλουν την προστιθέμενη αξία των makerspaces για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη. 

Η έκθεση περιγράφει τρεις μοναδικές πτυχές των χώρων δημιουργίας- makerspaces που τους καθιστούν ελκυστικούς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

  • Πρώτον, οι δραστηριότητες δημιουργίας -making συνδυάζουν δεξιότητες που παραδοσιακά διδάσκονται ξεχωριστά. 
  • Δεύτερον, εξετάζοντας τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, τα άτομα αποκτούν νέα γνώση και δημιουργούν νόημα μέσα από την εμπειρία. 
  • Τρίτον, λόγω των ανεπίσημων τρόπων κοινωνικής αλληλεπίδρασης makerspaces, δημιουργείται μια ποικιλία ευέλικτων τρόπων μάθησης (π.χ. μάθηση από ομοτίμους και καθοδήγηση, προπόνηση από ομοτίμους ktl). 

Η έκθεση περιγράφει ακόμα ορισμένους «καταλύτες αλλαγής» που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των σεναρίων για τα makerspaces το 2034 και τους τους πιθανούς συνδυασμούς εξελίξεων και τις πιθανές επιπτώσεις τους.

Η έκθεση προσφέρει ορισμένες πληροφορίες πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, και της μη-τυπικής μάθησης και της απασχολησιμότητας ώστε να προωθηθούν περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο των makerspaces και των προγραμμάτων δημιουργίας στην Ευρώπη.

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/jrc/

Language:

Pkst Written by: