Σχετικά

Με ανοιχτή πρόκληση στο πλαίσιο του έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού, για την ανάπτυξη έργων ανοιχτών τεχνολογιών (με αντικείμενο λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο) επελέγησαν  εξήντα έργα.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε και νέα πρόσκληση που αφορούσε την επιλογή δεκατριών έργων, συστημάτων και αντικειμένων, που στοχεύουν στη βελτίωση του δημόσιου χώρου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τη χρήση ελεύθερα διαμοιραζόμενης πληροφορίας τόσο ως προς το υλικό (υλισμικό) όσο και ως προς το λογισμικό τους.

Τα σχέδια είναι διαθέσιμα με ανοιχτές άδειες για να μπορούν να παραχθούν τοπικά – “Openly Designed | Locally Produced”.

Όλα τα έργα χρηματοδοτήθηκαν με 2000-4000 ευρώ. Η χρηματοδότηση περιλάμβανε και την κατασκευή λειτουργικού πρωτοτύπου.

Όλα τα έργα επελέγησαν μετά από βαθμολόγηση δύο ανεξάρτητων αξιολογητών Η επιλογή των αξιολογητών έγινε με  ανοιχτή διαδικασία μετά από δημόσια πρόσκληση.

Τα σχέδια ο κώδικας αλλά και η τεκμηρίωση για όλα τα έργα ανοιχτής σχεδίασης αλλά και για τα έργα ανοιχτού υλικού και ανοιχτού λογισμικού είναι διαθέσιμη στο https://github.com/ellak-monades-aristeias.